اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عزت اله تقی زاده قهی

عزت اله تقی زاده قهی،(بازنشسته)

مربی
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی