برنامه ها و فعالیتهای ورزشی برنامه ها و فعالیتهای ورزشی

 
فعالیتهای ورزشی در طول سال
بهار

 

فروردین

 

تمرین تیم های پردیس در رشته های مختلف ورزشی

 

اردیبهشت

 

تمرین تیم های پردیس در رشته های مختلف ورزشی

جشنواره همگانی درون دانشکده ای به مناسبت هفته خوابگاهها

جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

 

خرداد

 

جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

تابستان

 

تیر

 

تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی پردیس هنرهای زیبا

 

مرداد

 

المپیاد ورزشی دانشگاههای سراسر کشور(اداره کل تربیت بدنی)

 

شهریور

 

گردآوری، تدوین و ارزیابی عملکرد شش ماهه پردیس هنرهای زیبا
پاییز

 

مهر

 

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود برای استعدادیابی ورزشی

تمرین تیم های پردیس در رشته های مختلف ورزشی

جشنواره همگانی درون دانشکده ای به مناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقات مناطق- انتخابی المپیاد(اداره کل تربیت بدنی)

 

آبان

 

تمرینات تیم های دانشکده در رشته های مختلف ورزشی

جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه تهران

مسابقات مناطق- انتخابی المپیاد(اداره کل تربیت بدنی)

 

آذر

 

جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه تهران

مسابقات مناطق- انتخابی المپیاد(اداره کل تربیت بدنی)

زمستان

 

دی

 

مسابقات مناطق- انتخابی المپیاد(اداره کل تربیت بدنی)

 

بهمن

 

جشنواره همگانی درون دانشکده ای به مناسبت دهه فجر

مسابقات مناطق- انتخابی المپیاد(اداره کل تربیت بدنی)

 

اسفند

 

گردآوری، تدوین و ارزیابی عملکرد شش ماهه پردیس هنرهای زیبا

مسابقات مناطق- انتخابی المپیاد(اداره کل تربیت بدنی)