درباره مرکز انفورماتیک درباره مرکز انفورماتیک

مرکز انفورماتیک پردیس هنرهای زیبا شامل دو سایت در پردیس اصلی دانشکده و یک سایت در محل ساختمان شماره 5 پردیس می باشد. 

مرکز رایانه شماره یک واقع در ساختمان معماری است و جهت استفاده عمومی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا می باشد. این مرکز دارای 6 دستگاه رایانه است. 

 

مرکز رایانه GIS واقع در طبقه دوم ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا است و دانشجویان رشته شهرسازی می توانند برای استفاده کلاسهای تخصصی خود از آن استفاده نمایند. این مرکز دارای 20 دستگاه رایانه می باشد که دارای نرم افزارهای عمومی و تخصصی رشته ها است.