گروه موسیقی گروه موسیقی

 مدیر گروه رشته موسیقی

 

 داریوش پیرنیاکان

 مرتبه علمی: دانشیار

  رشته تحصیلی: موسیقی

 Email:d_pirniakan@ut.ac.ir