حوزه معاونت اداری و مالی حوزه معاونت اداری و مالی

 

معاون اداری و مالی

دکتر مهران فاطمی نیا me.fateminia@ut.ac.ir
رئیس امور اداری و پشتیبانی قدیراله پلویی 66955625
مسئول امور دفتری ایوب ارض پیما 66962592
3479
رئیس حسابداری حسن روحانی 66418811
2737
3247