حوزه معاونت آموزشی حوزه معاونت آموزشی

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی سمیه فدایی نژاد sarafadaei@ut.ac.ir
مسئول امور دفتری لیدا تندرست 66402444
66955624
2287
رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی عباس بهشتی 66955627
3478
دبیرخانه هیات علمی رزیتا رجبلو 2287