رئیس پردیس رئیس پردیس

 

     

  حامد مظاهریان

 مرتبه علمی: دانشیار

 سال اخذ مدرک:1385هـ.ش (2006 م)

 از دانشگاه: لندن

 رشته تحصیلی: معماری اسلامی

 Email:mazaheri@ut.ac.ir

 

 

رزومه فارسی: