حوزه ریاست حوزه ریاست

 

رئیس پردیس دکتر شاهین حیدری shheidari@ut.ac.ir
مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل

دکتر آزاده گنجه

azadeh.ganjeh@ut.ac.ir
رئیس دفتر ریاست    
رئیس روابط عمومی    
مسئول امور دفتری صغری ارض پیما  
انتظامات آقای طاهری