حوزه ریاست حوزه ریاست

 

رئیس پردیس دکتر حامد مظاهریان mazaheri@ut.ac.ir
مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل

دکتر علیرضا اژدری

alireza.ajdari@ut.ac.ir
رئیس دفتر ریاست    
کارشناس مسئول روابط عمومی سعید صادقی  
مسئول امور دفتری صغری ارض پیما