معاون اداری و مالی معاون اداری و مالی

 

    

 مهران فاطمی نیا

 مرتبه علمی: استادیار

 سال اخذ مدرک:1396هـ.ش ()

 از دانشگاه: دانشگاه هنر فولک وانگ

 رشته تحصیلی: طراحی صنعتی

 Email:me.fateminia@ut.ac.ir 

 

رزومه فارسی: