دانشکده معماری دانشکده معماری

گروه معماری در سال 1319 ش. در دانشکده هنرهای زیبا دایر شد. رشته معماری تا سال 1377 به صورت کارشناسی ارشد پیوسته بوده است. از سال 1378 و در قالب برنامه متمرکز کشوری، دوره کارشناسی ارشد پیوسته به دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته تغییر پیدا کرد. از سال 1371 نیز پذیرش اولین دوره دکتری معماری آغاز گردید. با توجه به نیازهای جامعه به تخصص های روز گروه معماری این دانشکده برای اولین بار از سال 1379 اقدام به پیشنهاد تأسیس رشته های تخصصی معماری نمود. بر این اساس برنامه آموزشی چهار رشته معماری، با نام های معماری و مرمت ابنیه و بافت های تاریخی، معماری منظر، مدیریت پروژه و ساخت در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تهیه و به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت رسید و از سال 1381 در این چهار رشته اقدام به پذیرش دانشجو گردید. همچنین در جهت توسعه رشته های کارشناسی ارشد، دو رشته جدید انرژی و معماری، و تکنولوژی معماری نیز برنامه ریزی و به تصویب رسید و از سال 1384 در این دو رشته نیز اقدام به پذیرش دانشجو شد. در ادامه این روند رشته های فناوری معماری با دو گرایش معماری دیجیتال و معماری بایونیک در سال 92، مرمت و احیا، ابنیه و بافت های تاریخی با دو گرایش حفاظت و مرمت میراث شهری، گرایش حفاظت و مرمت میراث معماری در سال 92، رشته مطالعات معماری ایران در سال 93 و رشته مدیریت و پروژه و ساخت به صورت مجازی از سال 93 به مجموعه دانشکده اضافه گردید. دانشکده هنرهای زیبا در سال 1384 به پردیس هنرهای زیبا تغییر نام یافت و از آن به بعد گروه های موجود در دانشکده هنرهای زیبا از جمله گروه معماری تحت عنوان دانشکده به فعالیت خود ادامه می دهند. در حال حاضر گروه معماری، با عنوان دانشکده معماری و ساختاری جدید شامل چهار گروه آموزشی: گروه معماری، گروه معماری منظر، گروه مرمت ابنیه و بافت های تاریخی (حفاظت و توسعه) و گروه علوم معماری می باشد. پیوستن واحد های خودگردان دانشگاه در شهرهای ارس، البرز و جزیره کیش نیز امکان فعالیت این رشته را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به صورت گسترده تری فراهم نموده است.

— دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا با بیش از 60 سال سابقه آموزشی، اولین گروه معماری در ایران است و در حال حاضر با 36 عضو هیأت علمی دارای بیشترین کادر هیأت علمی در دانشکده های معماری و شهرسازی ایران می باشد.

 

آدرس وب سایت دانشکده معماری: http://arch.ut.ac.ir