معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

 

  سمیه فدایی نژاد

 مرتبه علمی: دانشیار

 سال اخذ مدرک:1391هـ.ش (2012 م)

 از دانشگاه: دانشگاه تهران

 رشته تحصیلی: معماری

 Email:sarafadaei@ut.ac.ir

 

 

رزومه فارسی: