ریاست پردیس ریاست پردیس

 

     

  شاهین حیدری

 مرتبه علمی: استاد

 سال اخذ مدرک:1379هـ.ش (2000م)

 از دانشگاه: هالام

 رشته تحصیلی: معماری- انرژی

 Email:shheidari@ut.ac.ir

 

 

رزومه فارسی: